Autosinulle.com asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Oy Senimen Ltd, y-tunnus 2798743-1 (jäljempänä AS)
Asentajankatu 3, 33840 Tampere

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Teemu Sederholm
etunimi@autosinulle.com
p. 040 766 7874

3 Rekisterin nimi

Auto Sinulle -asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu AS:n sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on AS:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää AS:n ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, etämyyntiin, profilointiin, markkinointikilpailujen järjestämiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös AS:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli ja äidinkieli
  • Laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, ajoneuvotiedot sekä ajoneuvojen huoltotiedot
  • Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot
  • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä
  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, Trafin rekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous alueen ulkopuolelle

AS ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti esim. AS:n valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

AS voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen AS:n suoramarkkinointirekistereihin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.